لمپارد را هنگام ورود به زمین می بینید. یک عکاس عکس بسیار جالبی از این بازیکن در هنگام ورود به زمین گرفته است: