به گزارش مشرق، با توجه به پرونده محسن قهرمانی داور فوتبال و رفتار غیر ورزشی و دور از شأن حرفه ای وی و با توجه به نقش رستم زندی سرپرست تیم راه آهن مبنی بر اطلاع بعدی از واریز وجه از حساب ایشان از طریق عکاس باشگاه راه آهن، رستم زندی بر اساس حکم کمیته انضباطی به یک سال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال و پرداخت جریمه ۱۰ میلیون تومان محکوم شد.

همچنین مسعود اکبری عکاس باشگاه راه آهن به دلیل انتقال وجه از حساب بانکی رستم زندی به حساب فرد معرفی شده از سوی قهرمانی، به دوسال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال و پرداخت جریمه پنج میلیون تومان شد و مرتضی کریمی متولی امور داوری باشگاه راه آهن با ایجاد روابط ناسالم مالی و برقراری ارتباط غیر قانونی بین عوامل باشگاه راه آهن و محسن قهرمانی، به ۱۰ سال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال محکوم شده است که اشخاص نامبرده درخواست تجدید نظر خود را به کمیته استیناف ارسال و تحت بررسی قرار گرفتند.

کمیته استیناف با ملاحظه کامل محتویات پرونده و برگزاری چندین جلسه رسیدگی و به استناد ماده ۲۲ آیین نامه انضباطی رای های اعلام شده را صحیح تشخیص داده است اما با توجه به شدت تنبیه اتخاذ شده نسبت به نامبردگان و در راستای اصل عدالت و انصاف قضایی بویژه با در نظر گرفتن نقش کم اثر نامبردگان نسبت به سایر متخلفین، به استناد بند ۱ ماده ۱۷ آیین نامه انضباطی، محرومیت رستم زندی سرپرست تیم فوتبال راه آهن را به تذکر کتبی با درج در پرونده تبدیل و مدت محرومیت مسعود اکبری عکاس باشگاه را به ۶ ماه و مدت محرومیت مرتضی کریمی داور سابق فوتبال را به یک سال کاهش می دهد.