به گزارش مشرق،سعید فضل اولی و علی آقامیرزایی در فینال کایاک ۲۰۰ متر مردان موفق شدند با زمان ۳۳ ثانیه و ۳۰ صدم ثانیه از خط پایان عبور کنند و به عنوان ششم دست پیدا کردند.