به گزارش مشرق، رقابتهای قهرمانی زیر ۱۹ سال آسیا با حضور ۱۶ تیم در گروه های زیر از ۱۷ مهر لغایت یک آبان ۹۳ در میانمار برگزار خواهد شد.

گروه A: میانمار -ایران- تایلند - یمن

گروه B: ازبکستان - استرالیا - امارات - اندونزی

گروه C: کره جنوبی - ژاپن - چین - ویتنام

گروه D: عراق - کره شمالی - قطر - عمان

لازم به ذکر است که ۴ تیم صعود کننده این دوره از رقابتهای آسیایی در جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۱۵ که از ۹ لغایت ۳۰ خرداد در نیوزیلند برگزار می شود، حضور خواهند داشت.

برنامه این بازی ها(به وقت تهران) به شرح زیر است:

* مرحله گروهی:

۱۷ مهر ۹۳:

بازی ۱(گروه A): میانمار - یمن / ساعت ۱۵:۳۰ - استادیوم ورزشی یات یانگون

بازی ۲(گروه B):ایران– تایلند / ساعت ۱۲:۳۰ – استادیوم ورزشی یات یانگون

بازی ۳(گروه C): کره جنوبی – ویتنام / ساعت ۱۲:۳۰ – استادیوم وونا تیختی نایپیتاو

بازی ۴(گروه C): ژاپن – چین / ساعت ۱۵:۳۰ – استادیوم وونا تیختی نایپیتاو

۱۸ مهر ۹۳:

بازی ۵(گروه B): ازبکستان – اندونزی / ساعت ۱۲:۳۰ – استادیوم ورزشی یات یانگون

بازی ۶(گروه B): استرالیا – امارات / ساعت ۱۵:۳۰ – استادیوم ورزشی یات یانگون

بازی ۷(گروه D): عراق – عمان / ساعت ۱۲:۳۰ – استادیوم وونا تیختی نایپیتاو

بازی ۸(گروه D): کره شمالی – قطر / ساعت ۱۵:۳۰ – استادیوم وونا تیختی نایپیتاو

۱۹ مهر ۹۳:

بازی ۹(گروه A): یمن –ایران/ ساعت ۱۲:۳۰ – استادیوم ورزشی یات یانگون

بازی ۱۰(گروه A): تایلند – میانمار / ساعت ۱۵:۳۰ – استادیوم ورزشی یات یانگون

بازی ۱۱(گروه C): ویتنام – ژاپن / ساعت ۱۲:۳۰ – استادیوم وونا تیختی نایپیتاو

بازی ۱۲(گروه C): چین – کره جنوبی / ساعت ۱۵:۳۰ – استادیوم وونا تیختی نایپیتاو

۲۰ مهر ۹۳:

بازی ۱۳(گروه B): اندونزی – استرالیا / ساعت ۱۲:۳۰ – استادیوم ورزشی یات یانگون

بازی ۱۴(گروه B): امارات – ازبکستان / ساعت ۱۵:۳۰ – استادیوم ورزشی یات یانگون

بازی ۱۵(گروه D): عمان – کره شمالی / ساعت ۱۲:۳۰ – استادیوم وونا تیختی نایپیتاو

بازی ۱۶(گروه D): قطر – عراق / ساعت ۱۵:۳۰ – استادیوم وونا تیختی نایپیتاو

۲۱ مهر ۹۳:

بازی ۱۷(گروه A): میانمار –ایران/ ساعت ۱۵:۳۰ - استادیوم ورزشی یات یانگون

بازی ۱۸(گروه A): تایلند – یمن / ساعت ۱۵:۳۰ - استادیوم وونا تیختی نایپیتاو

بازی ۱۹(گروه C): کره جنوبی – ژاپن / ساعت ۱۲:۳۰ – استادیوم وونا تیختی نایپیتاو

بازی ۲۰(گروه C): چین – ویتنام / ساعت ۱۲:۳۰ - استادیوم ورزشی یات یانگون

۲۲ مهر ۹۳:

بازی ۲۱(گروه B): ازبکستان – استرالیا / ساعت ۱۵:۳۰ - استادیوم وونا تیختی نایپیتاو

بازی ۲۲(گروه B): امارات – اندونزی / ساعت ۱۵:۳۰ - استادیوم ورزشی یات یانگون

بازی ۲۳(گروه D): عراق – کره شمالی / ساعت ۱۲:۳۰ - استادیوم ورزشی یات یانگون

بازی ۲۴(گروه D): قطر – عمان / ساعت ۱۲:۳۰ - استادیوم وونا تیختی نایپیتاو

* مرحله یک چهارم نهایی


۲۵ مهر ۹۳:

بازی ۲۵(QF۱): تیم اول از گروه A – تیم دوم از گروه B / ساعت ۱۶:۰۰ - استادیوم ورزشی یات یانگون

بازی ۲۶(QF۲): تیم اول از گروه B – تیم دوم از گروه A / ساعت ۱۲:۳۰ - استادیوم ورزشی یات یانگون

بازی ۲۷(QF۳): تیم اول از گروه C – تیم دوم از گروه D / ساعت ۱۲:۳۰ - استادیوم وونا تیختی نایپیتاو

بازی ۲۸(QF۴): تیم اول از گروه D – تیم دوم از گروه C / ساعت ۱۶:۰۰ - استادیوم وونا تیختی نایپیتاو

* مرحله نیمه نهایی

۲۸ مهر ۹۳:

بازی ۲۹(SF۱): برنده بازی ۲۵ – برنده بازی ۲۷ / ساعت ۱۶:۰۰ - استادیوم ورزشی یات یانگون

بازی ۳۰(SF۲): برنده بازی ۲۶ – برنده بازی ۲۸ / ساعت ۱۲:۳۰ - استادیوم ورزشی یات یانگون

* مرحله نهایی

یکم آبان ۹۳:


بازی ۳۱: برنده دیدار ۲۹ – برنده دیدار ۳۰ / ساعت ۱۶:۰۰ - استادیوم ورزشی یات یانگون