به گزارش مشرق،سپیده توکلی ملی پوش هفت گانه بانوان ایران در دوی ۲۰۰ متر این ماده با حریفان خود به رقابت پرداخت که در این بخش با رکورد ثانیه و صدم ثانیه در جایگاه پنجم قرار گرفت.

وی تاکنون در پایان ۴ ماده برگزار شده در مکان دوم قرار دارد.