به گزارش مشرق، بر اساس نامه الکس سوسی - دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا به کلیه فدراسیون های عضو مبنی بر ارائه گزارش عملکرد یکساله این فدراسیون ها، گزارش عملکرد یکساله فدراسیون فوتبال ایران تهیه و به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد.

گفتنی است که در این گزارش عملکرد یکساله کلیه بخش های زیر مجموعه فدراسیون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است.