به گزارش مشرق، رأی کمیته استیناف در ارتباط با درخواست فراز کمالوند و صادق ورمزیار برای تعلیق باقیمانده محرومیت شان اعلام شد.

متن رأی کمیته استیناف به شرح زیر است:


بر اساس درخواست کمالوند و ورمزیار مبنی بر تعلیق مجازات باقیمانده محرومیت شان که از سوی کمیته انضباطی به ۲۴ ماه محرومیت از انجام کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال و پرداخت سی میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند، با توجه به اینکه نامبردگان دو سوم از محرومیت شان را سپری کرده اند و با استناد به ماده های ۲۲ و ۲۹ آیین نامه انضباطی، کمیته استیناف باقیمانده محرومیت کمالوند و ورمزیار را تا ۶ ماه به حالت تعلیق در می آورد. رأی صادره قطعی است.