به گزارش مشرق،سپیده توکلی دوومیدانی کار هفت گانه کار ایران در اولین مسابقه اش در دوی ١٠٠ متر مانع با زمان ١۴ ثانیه و ٨٧ صدم ثانیه در گروه خود پنجم شد.

او در حال حاضر در ماده پرش ارتفاع کارش را دنبال می کند. باقی مسابقاتش نیز بعدازظهر خواهد بود.