به گزارش مشرق،سپیده توکلی، در دومین مسابقه اش در رقابت های هفتگانه و در ماده پرش ارتفاع با رکورد یک متر و ٨٣ سانتی متر در گروهش اول شد.

توکلی با ثبت این حد نصاب، رکورد ملی، پرش ارتفاع ایران را یک سانتی متر ارتقا داد. این رکورد قبلا دست خود این پرنده ارتفاع بود.