به گزارش مشرق،مهدی انصاری در دور مقدماتی مسابقات شنای ۵۰ متر پروانه بازی های آسیایی اینچئون با ثبت زمان ۲۵.۸۶ ثانیه در گروه خود ششم شد.

وی در مجموع ۲۸ شناگر این ماده شانزدهم شد.

جایگاه بیستم و بیست وچهارم برای جلالی و میرزایی در ۱۰۰ متر آزاد
همچنین آرشام میرزایی و احمدرضا جلالی در گروه دوم دور مقدماتی ماده ۱۰۰ متر آزاد شنای بازی های آسیایی اینچئون با حریفان خود مسابقه دادند.

میرزایی با ثبت زمان ۵۳ ثانیه و ۱۴ صدم ثانیه به مقام بیست وچهارم و جلالی هم با رکورد ۵۲ ثانیه و ۶۹ صدم ثانیه در رده بیستم بازی های آسیایی قرار گرفتند.

در این ماده ۴۰ شناگر حضور داشتند.