به گزارش مشرق،علی دایی در مصاحبه با خبرنگار اماراتی که سعی می کند وی را به چالش بکشد پاسخ های جالبی می دهد.