به گزارش مشرق،تالوکار بانوان ووشوی کشورمان در فرم تایچی چوان بین ۱۳ تالوکار به عنوان دهم دست پیدا کرد. حمیده برخور در این فرم با نمره ۹.۱۳ به کار خود پایان داد. او امروز صبح نیز در فرم تایچی جین به نمره ۸،۳۳ دست پیدا کرده بود.