کیومرثهاشمی در کنار دکتر علی نژاد(رئیس فدراسیون ووشو)


کیومرثهاشمی در کنار دکتر یاقرزاده(رئیس فدراسیون شمشیربازی) و دکتر علی نژاد(رئیس فدراسیون ووشو)