به گزارش مشرق، نوروزی افزود: اگر سخن از مادیات در کشتی میزنم به خدا فقط برای خودم نیست. وقتی با حریفی مرور فن می کنم که به علت فقر مالی با مدال آسیایی و جهانی جوانان توان خرید کفش را ندارد و با کفش سوراخ مرور میکند، می توانم بگویم من که پول دارم پس حرف نزنم؟ آیا وقتی کودک با استعدادی را در خانه کشتی شهرستانم می بینم که مربی به پدرش می گوید پسر تو استعداد سرشار کشتی دارد و پدر می گوید مشکل مالی داریم بگذار ورزش دیگری برود که با استعدادش آینده مالیش تامین باشد، می توانم این حرف را بزنم؟ نگرانی من نابودی کشتی است.