به گزارش مشرق،سه فوک آبی خواهر و برادر در آن سوی سواحل اینچئون نماد بازی های المپیک آسیای هستند. فوک آبی رنگ نماد باد، فوک قزمز رنگ نماد رقص و فوک زرد رنگ نماد نور هستند.