مشرق -
سینه فوتبال همیشه جایی چاک می خورد و ستبر می شد و پیش می آمد که در قیاس هزینه هایش با تک تک رشته های ورزشی، به جمعیت یکصد هزار نفری اش در دربی ها و بخصوص شادمان کردن مردم در رسیدن به جام های جهانی حرف می زد. فوتبال، دلخوشی عامه بود، سرگرمی جامعه، تتمه امید مردم برای عرض اندام در عرصه های بین الملل! فوتبال مدعی جهانی کردن نام ایران بود. فوتبال، همیشه و همه جا از جاذبه هایش برای کشیدن مردم به ورزشگاه ها حرف می زد. ورزشگاه هایی که این روزها خالی شده از جمعیت هایی که حتی گاهی حوصله تماشای لیگش را از گیرنده های تلویزیونی هم ندارند.

از یک سال قبل، برای این فوتبال «هوو» پیدا شد. از وقتی که والیبال در ورزشگاه های دوازده هزار نفری، بیست هزار نفر را داخل سالن دید و بیست هزار نفر را بیرون ورزشگاه. از سال پیش، از وقتی که تماشای قهرمانی آسیا و لیگ جهانی، در برنامه های اصلی و روزمره مردم گنجانده شد. از وقتی مردم شهر، در سطح شهر، حرفی به جز فوتبال و سیاست و اقتصاد برای زدن و شنیدن داشتند. از وقتی والیبال، «هووی» فوتبال شد.

والیبال را این روزها با حرص، با فریاد، با به هم کوبیدن محکم دست ها برهم از شادی و کوفتن پاها بر زمین از خشم، با هیجان و غیظ تماشا کردیم. بردهایش شادی را به خانه های مان آورد و شکست هایش ساعاتی خاموش، ساکت و مغموم مان کرد.والیبال ما را ناگهان عاشق خودش کرد. نه به خاطر زیبایی اش، نه فقط برای جهانی شدنش، شاید دلیلی داشت که وجه تمایزش می شد با فوتبال. دلیلی مثل سادگی و خالص ماندنش. نه غرق در ثروت هستند، نه توقعی دارند، نه هر روز ناله بی پولی شان به هوا رفته و نه برای هر روز تمرین و بازی و پیروزی منتی را پتک می کنند و بر سر این ملت می کوبند! همه اینها برای اینکه عاشق این تازه وارد شویم کافی نیست؟

والیبال را دوست داریم، کمی متفاوت تر از فوتبال. والیبال را می توان عاشقانه دوست داشت. برای پیروزی هایش عاشقانه فریاد زد و برای شکست هایش از ته دل غمگین شد. فوتبال اما مثل خانی است که یک روز حکومت می کند و یک روز در بستر بیماری می افتد. زمین خوردن فوتبال غمی از سر ترحم بر همان بیمار را به همراه می آورد توام با نفرت و کینه. پیروزی هایش هم چند سالی است که مصادف می شود با این ناخودآگاه: «هنر کردند!» والیبال اما شادی و غمی خاکی و کوچه بازاری را به ما هدیه داده. چیزی شبیه به خودمان، چیزی عین آنچه کم داشتیم.

ابوالفضل نسایی(تحلیلگر روزنامه ایران ورزشی)