به گزارش مشرق، رقابتهای آسیایی نوجوانان ۲۰۱۴ درحالی برگزار خواهد شد که ۱۶ تیم در ۴ گروه زیر به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

گروه A: تایلند - کره جنوبی - عمان - مالزی

گروه B: ژاپن - استرالیا - چین - هنگ کنگ

گروه C: ازبکستان - کویت - کره شمالی - نپال

گروه D: ایران - سوریه - عربستان - قطر

* برنامه کامل بازی های رقابتهای آسیایی نوجوانان ۲۰۱۴(به وقت تهران) به شرح زیر است:


مرحله گروهی - گروه A:

بازی A۱ / کره جنوبی - عمان: ۱۵/۶ / ۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه مانگ تانگ

بازی A۲ / تایلند - مالزی: ۱۵/۶ / ۹۳ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه مانگ تانگ

بازی A۳ / مالزی - کره جنوبی: ۱۷/۶ / ۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه مانگ تانگ

بازی A۴ / عمان – تایلند: ۱۷/۶ / ۹۳ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه مانگ تانگ

بازی A۵ / تایلند – کره جنوبی: ۱۹/۶ / ۹۳ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه مانگ تانگ

بازی A۶ / عمان – مالزی: ۱۹/۶ / ۹۳ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه راجا مانگالا

مرحله گروهی - گروه B:

بازی B۱ / ژاپن – هنگ کنگ: ۱۵/۶ / ۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه راجا مانگالا

بازی B۲ / استرالیا – چین: ۱۵/۶ / ۹۳ ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه راجا مانگالا

بازی B۳ / هنگ کنگ – استرالیا: ۱۷/۶ / ۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه راجا مانگالا

بازی B۴ / چین – ژاپن: ۱۷/۶ / ۹۳ ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه راجا مانگالا

بازی B۵ / ژاپن – استرالیا: ۱۹/۶ / ۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه مانگ تانگ

بازی B۶ / چین – هنگ کنگ: ۱۹/۶ / ۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه راجا مانگالا

مرحله گروهی - گروه C:

بازی C۱ / ازبکستان – نپال: ۱۶/۶ / ۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه مانگ تانگ

بازی C۲ / کویت – کره شمالی: ۱۶/۶ / ۹۳ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه مانگ تانگ

بازی C۳ / نپال – کویت: ۱۸/۶ / ۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه مانگ تانگ

بازی C۴ / کره شمالی – ازبکستان: ۱۸/۶ / ۹۳ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه مانگ تانگ

بازی C۵ / ازبکستان – کویت: ۲۰/۶ / ۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه مانگ تانگ

بازی C۶ / کره شمالی – نپال: ۲۰/۶ / ۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه راجا مانگالا

مرحله گروهی - گروه D:

بازی D۱ / ایران – قطر: ۱۶/۶ / ۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه راجا مانگالا

بازی D۲ / سوریه – عربستان: ۱۶/۶ / ۹۳ ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه راجا مانگالا

بازی D۳ / قطر – سوریه: ۱۸/۶ / ۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه راجا مانگالا

بازی D۴ / عربستان – ایران: ۱۶/۶ / ۹۳ ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه راجا مانگالا

بازی D۵ / ایران – سوریه: ۲۰/۶ / ۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه مانگ تانگ

بازی D۶ / عربستان – قطر: ۲۰/۶ / ۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه راجا مانگالا

مرحله یک چهارم نهایی:

بازی QF۱ / برنده گروه A – تیم دوم از گروه B: ۲۳/۶ / ۹۳ ساعت ۱۳:۰۰ ورزشگاه راجا مانگالا

بازی QF۲ / برنده گروه B – تیم دوم از گروه A: ۲۳/۶ / ۹۳ ساعت ۱۳:۰۰ ورزشگاه مانگ تانگ

بازی QF۳ / برنده گروه C – تیم دوم از گروه D: ۲۳/۶ / ۹۳ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه راجا مانگالا

بازی QF۴ / برنده گروه D – تیم دوم از گروه C: ۲۳/۶ / ۹۳ ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه مانگ تانگ

مرحله نیمه نهایی:

بازی SF۱ / برنده بازی QF۱ – برنده بازی QF۳:۲۶/۶ / ۹۳ ساعت ۱۲:۳۰ ورزشگاه راجا مانگالا

بازی SF۲ / برنده بازی QF۲ – برنده بازی QF۴:۲۶/۶ / ۹۳ ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه راجا مانگالا

مرحله نهایی:

برنده بازی SF۱ – برنده بازی SF۲:۲۹/۶ / ۹۳ ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه راجا مانگالا