دکتر محمود گودرزی طی سخنانی در مراسم اعطای بازوبند پهلوانی به پهلوان کشور اظهار کرد: هر زمانی که ورزش با فرهنگ پهلوانی عجین بوده به عنوان یک نماد و الگو با فرهنگ مردم و سنت ها عجین شده و در متن زندگی مردم قرار گرفته است. اما در مقابل، هرگاه با این مفاهیم فاصله گرفته، تنها پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شده است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: باید رویکردی به عقب داشته باشیم و با نگاهی به تاریخ این فرهنگ و سنت های با ارزش را مجددا در ورزش مان احیا کنیم چرا که امروزه با هجمه وسیعی از مقولات فرهنگی که جایگاهی در ارزش ها و باورهای ما ندارند، روبه رو هستیم.
وزیر ورزش با بیان اینکه نماد ورزش باستانی، زورخانه است گفت: به غیر از شاهنامه ها، منابع بسیار محکمی از مفاهیم فرهنگی در خصوص زورخانه در کشور داریم که برخی مورخین عمر ورزش زورخانه ای را بیش از ۴۵۰۰ سال ذکر کرده اند. گذشته تاریخی ما آمیخته با مفاهیم فرهنگی است که امروزه متاسفانه دچار ضعف و سستی شده است و مفاهیم پهلوانی در ورزش امروز جهان رنگ باخته است.
وی با اشاره به اینکه باید میان مفاهیم فرهنگی و اخلاقی با ورزش آشتی برقرار کنیم، تصریح کرد: البته این کار بسیار مشکل است و باید حساب شده عمل کرد. خوشبختانه ورزشکاران ما در بسیاری از میادین به موارد جوانمردی پایبند هستند اما وظیفه ماست که فرهنگ پهلوانی را هرچه بیشتر احیا کنیم.