گارسیا پلاسای ۴۲ ساله که تا فصل قبل هدایت تیم ختافه اسپانیا را بر عهده داشت در تیم بنی یاس جای عدنان حمد عراقی را گرفت که چندی قبل برکنار شد. مدت و مبلغ قرارداد گارسیا اعلام نشد.

وی سابقه مربیگری در تیم های الچه و لوانته را دارد.