آنچه از زشتی های آغاز لیگ میتوان گفت زمین های نه چندان خوب ورزشگاه های لیگ حرفه ای است. در گذشته وقتی مسابقات از تابستان شروع میشد، جذاب ترین تصویر را در چمن بسیار سبز و مسطح و موکت‎گونه ی استادیوم آزادی و امجدیه سابق میدیدیم اما زمین های لیگ در شروع کار چنین نبوده است.

مسابقه تبریز در زمین اختصاصی گسترش فولاد برگزار خواهد شد، هرچند امسال هنوز شاهد برگزاری هیچ دیداری در این ورزشگاه نبوده ایم؛ اما بر اساس آنچه از سال گذشته در ذهن داریم تنها زمین شایسته و باکیفیت بازی های فردا همین ورزشگاه است.

از زمین ورزشگاه غدیر اهواز در شرایطی برای لیگ امسال رونمایی میشود که واگذاری به فدراسیون موتورسواری برای کسب درآمد ببیشتر متاسفانه نتایج شایسته ای را برای حفظ کیفیت زمین چمن به بار نداشته است. ورزشگاه تختی تهران هم سالهاست که فاقد کیفیت لازم برای برگزاری مسابقات است و تراکم بافت خاک رس، فقدان سیستم زه کشی و بذر نامرغوب استادیوم تختی را برای برگزاری یک بازی باکیفیت ناتوان نشان میدهد.