پس از این که دوشنبه گذشته مزایده باشگاه راه آهن از اموال بابک زنجانی بدون خریدار جدی به انجام نرسید، دادگستری قصد دارد برای دومین بار این باشگاه را به مزایده بگذارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام در برخی روزنامه های کثیر الانتشار، متقاضیان خرید باشگاه راه آهن می توانند در روز دوشنبه در مزایده حضوری باشگاه شرکت کنند.

بر اساس این آگهی، تعداد سهام واگذاری ۱۰۰۰ عدد و ارزش پایه کل سهام که قابلیت واگذاری دارد ۱۲ میلیارد تومان ارزشگذاری شده است.