به گزارش ملت ایران به نقل از گل – یحیی گل محمدی با وجود استعقفا و غیبت در دو سه جلسه تمرینی پرسپولیس همراه این تیم به تبریز رفت تا سرخ ها بدون سرمربی و کادر فنی آخرین بازی خود را انجام ندهند.
هر چند یحیی در این بازی یکی دو ری اکشن عصبی نسبت به تصمیمات داور انجام داد و بطری آب را به زمین کوبید اما در کل چندان هم جدی نبود. این جدی نبودن او را شاید بتوان در نوع لباس پوشیدنش هم مشاهده کرد.
گل محمدی از بدو سرمربیگری اش در پرسپولیس لباس های شیک و رسمی می پوشید و از این حیثیک سرمربی تمام عیار بود اما او در تبریز با یک دست لباس اسپرت و نه چندان شیک آخرین نیمکت نشینی اش در کادر فنی پرسپولیس را از سر گذراند.
به نظر می رسید یحیی انگیزه کافی برای شیک پوشی در آخرین بازی اش را نداشت و شاید این آخرین تیپ او بدترینش هم باشد که البته با اتفاقاتی که برای او افتاد طبیعی به نظر می رسد.