فرزندان بازیکنان استقلال. از راست به چپ: صادقی کوچک، بائو کوچک، اکبرپور کوچک و رحمتی کوچک

یکی از علاقه مندان فرهاد مجیدی او را در آغوش کشید و روی او را بوسید.

رحمتی پس از آشتی با نکونام به در خواست هوادارن با او به سمت سکوها رفت.

فرهاد مجیدی در خواست هوادارن را اجرا کرد و تیمش را به سمت آنها برد.