ملت ایران:دو تیم چینی که در ابتدای فصل به دنبال اسنخدام سید مهدی سید صالحی بودند دوباره به شدت خواهان به خدمت گرفتن او هستند.
رقم پیشنهادی آنها هم تقریباً با همان رقم ابتدای فصل برابری می کند اما با این تفاوت که در حال حاضر در لیگ چین نیم فصل است.
جالب اینکه حتی دو بازی اخیر او را نیز در باشگاه های آسیا و لیگ در نظر گرفته اند و منتظر هستند تا بعد از بازی با پرسپولیس به طور جدی با مدیر برنامه های سید صالحی در این مورد صحبت کنند. حتی آنها به دنبال فراهم کردن جا و شرایط مناسب برای زندگی سید در چین هستند. جالب است بدانید یکی از این دوباشگاه حتی درباره فرزندان سیدصالحی و وضعیت تاهل او اطلاعات کاملی جمع آوری کرده تا وضعیت محل سکونت او را طبق آن برنامه ریزی کند. سیدصالحی به احتمال زیاد در پایان لیگ به چین خواهد رفت.