ملت ایران:رویانیان قبل از جدال با سپاهان با قطعیت از حضور هامبورگ در ایران برای بازی وداع کیا حرف می زد و اطرافیان او هم محمودرضا فاضلی را عامل تحقق این رویارویی می دانستند اما در برنامه ۹۰مشخص شد سردار آنچه را گفته یک شوخی بیشتر نبوده است. محمودرضا فاضلی به صراحت اعلام کرد که آمدن هامبورگ به ایران قطعی نبوده و رویانیان برای فرار از مخمصه اظهار داشت: مگر فقط فاضلی در آلمان است؟! ما از طریق دیگری کار را نهایی کرده ایم.
دعوت از هامبورگ و پاسخ آن باشگاه نمی تواند صرفا " تلفنی بوده باشد. اگر رویانیان مدارکی مکتوب دال بر دعوت و اجابت دعوت دارد و نامه نگاری های آن موجود باشد، می تواند آنها را منتشر کند تا همگان در جریان ماوقع امر قرار گیرند.