ملت ایران:کاسیاس و راموس کاپیتانهای اول و دوم رئال بعد از باخت به بورسیادورتومد همدیگر را با ناراختی در آغوش گرفته اند.