ملت ایران: امکانات ضعیف در تیم های باشگاهی باعثشده تا بعضا اتفاقات عجیبی در تمرین این تیم ها رخ بدهد.
تیم های باشگاهی ما جز ۲،۳ مورد نه زمین تمرین مناسب دارند و نه رختکنی که بتوانند خیلی راحت لباس های خود را آنجا بگذارند و با خیال آسوده به تمرین بروند. نمونه اش همین نزدیکی ها، همین صبای خودمان. یکشنبه، بازیکنان صبا لباس های تمرین را در رختکن پوشیدند و تمام وسایل خود را گذاشتند، رفتند و حدود دو ساعت تمرین کردند اما وقتی به رختکن برگشتند دیدند که وسائل ارزشمندشان از ساک های شان دزدیده شده. گفته می شود در رختکن قفل نداشته یا اینکه قفل نشده و به همین دلیل دزد به راحتی وارد آنجا شده و ساک اکثر بازیکنان این تیم را خالی کرده. نکته جالب اینکه دزد ماهر چند تلفن همراه، چند صد هزار تومان پول نقد و چندین و چند لباس را با خود از رختکن بیرون برده اما کسی نبوده که به او شک کند یا مچ این دزد را بگیرد!
نکته جالب اینکه دزدها به مکمل های غذایی یکی از بازیکنان هم رحم نکردند و آن را هم با خود بردند. بازیکنان صبا که از این اتفاق شوکه شده بودند مجبور شدند بدون تلفن همراه ساعاتی را سپری کنند. گفته می شود دزد تلفن های همراه میلاد نوری، حامد لک، سعید صادقی، عرب و چند بازیکن دیگر را به سرقت برده و کسی هم با خبر نشده، نه تدارکات تیم و نه مسوول مجموعه قیانوری. این بازیکنان که فکر می کردند شاید یکی از بازیکنان با آنها شوخی کرده وقتی دیدند این اتفاق شوخی هم نبوده و واقعیت داشته دست از پا درازتر تمرین را ترک کردند تا در روزهایی که باشگاه صبا پول قرارداد آنها را نمی دهد تلفن های همراه شان را هم از دست بدهند.