فرید کریمی در این باره می گوید: " خبر تمدید قرارداد من با تیم فوتبال صبای قم صحت ندارد و من هیچ گونه تمایلی به تمدید قرادادم با این باشگاه ندارم. در حال حاضر یک سال از قراداد من با این تیم باقی مانده و اگر باشگاه رضایتنامه من را صادر کند دوست دارم از باشگاه صبای قم به باشگاه دیگری منتقل شوم؛ در غیر این صورت تنها همین یک سال باقی مانده را در صبا خواهم بود در ضمن تاکنون ۶۰% مبلغ قراداد سال قبل خود را از این باشگاه طلبکارم. "