نلو وینگادا در ابتدای تمرین امروز تیم ملی امید فوتبال ایران گفت: باعثافتخارم است که بار دیگر در ایران و مخصوصا در خدمت تیم ملی هستم. این من را به خاطرات خوب گذشته می اندازد. فوتبال سن و سال نمی شناسد و همه با یکدیگر کار می کنند تا خودمان را به سطحی برسانیم که همه از ما انتظار دارند.