منصور ابراهیم زاده اظهار داشت: درحال حاضر اطلاعاتی از وضعیت این باشگاه را ندارم واگر باشگاه مشکلات فصل پیش را نداشته باشد ونظم و انضباط در آن برقرار باشد در مورد آینده صحبت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: پیشنهادهایی هم از باشگاه های دیگر برای هدایت تیم های آن ها داشته ام اما همه چیز درجلسه ی دوشنبه مشخص خواهد شد.