به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: حمیددرخشاندر خصوص انتخاب اعضای جدید هیئت مدیرهباشگاه پرسپولیساظهار داشت: من از بین ۷ عضو جدید هیئت مدیره فقط دو نفر را می شناسم و از بقیه افراد شناختی ندارم.
وی با انتقاد از نوع انتخاب این افراد افزود: می خواهم بدانم به غیر از این آقایانی که عضو هیئت مدیره شده اند شخص دیگری نبود که به این باشگاه کمک کند؟ به نظرم افراد ورزشی با سابقه تری وجود داشتند که می توانستند در هیئت مدیره جدید حضور داشته باشند یا حداقل می شد بر تعداد اعضا افزود تا ورزشی های بیشتری در هیئت مدیره باشند.
پیشکسوت تیم پرسپولیس با بیان اینکه با توجه به اعضای جدید هیئت مدیره به آینده این باشگاه خوش بین نیست، گفت: فکر نمی کنم این افراد بتوانند کمکی به پرسپولیس کنند و به آینده چندان خوش بین نیستم. معمولاً باید کسانی به این باشگاه بیایند که از نظر سیاسی و اقتصادی هم نفوذ داشته باشند و توانایی شان بالا باشد اما افرادی که انتخاب شده اند چندان نام بزرگی ندارند و شناختی از آنها ندارم.
درخشان عنوان کرد: باز جای شکرش باقی است که دو نفر ورزشی در جمع اعضای جدید هیئت مدیره حضور دارند اما کاش در بین هفت نفر سه یا چهار نفر ورزشی بودند.