به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:علی داییدرباره مصاحبه اش با خبرنگاران و اشاره به برخی از دریافتی های خبرنگاران اظهار داشت: همیشه احترام بر خبرنگاران و روزنامه نگاران واقعی را بر خود واجب می دانم.

وزارت ورزش در اظهارنظری گفته بود بودجه ما کم است و به هر هیأت ورزشی کشور فقط ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می کنیم.

من هم بر اساس مستنداتی که در اختیار دارم گفتم پس چرا بودجه ۵۱ هیأت ورزشی را به برخی رسانه ها دادید؟

وی افزود: من باز هم تأکید می کنم به برخی رسانه ها داده اید. من نگفتم چرا برخی رسانه ها گرفته اند، به قول خودشان پول را به هرکسی بدهند، می گیرند. این به قول خودشان است. مهم مدیریت پرداخت هاست.

داییادامه داد: فکر نکنم هر استان بیش از ۵۱ هیأت ورزشی استانی داشته باشد. این پول می توانست بودجه هیأت های یک استان را دو برابر کند. بحثمن بر سر مدیریت و گفته دوستان است در غیر این صورت من همیشه به خبرنگارانی که قلم خود را نمی فروشند احترام خاصی قائل هستم و معتقدم در این قشر افراد خیلی زحمتکش و با شرفی وجود دارد که قلم فروشی نمی کنند. باز هم تأکید می کنم آنچه گفتم در مورد نحوه مدیریت برخی آقایان است.