به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:سپ بلاترتا به حال از کم کاری و تعلل کشوربرزیلبه خاطر عدم آماده سازی به موقع امکانات و تاسیسات مربوط بهجام جهانی۲۰۱۴ انتقاد داشت.
مدیر سالخورده سوئیسی روز گذشته همچنین از شرکت های آلمانی و فرانسوی که در این پروژه سهیم هستند و باعثتاخیر در تکمیل امکان مربوطه شدند، ایراد گرفت.
وی در گفت وگویی با یک شبکه تلویزیونی اظهار داشت: سازماندهی کاری وضعیت بدی دارد. هیچ ارتباطی با بحثفوتبال ندارد. شرکت های بزرگ به خصوص از آلمان و فرانسه، در این زمینه مقصر و مسئول هستند.
با این اظهارات، مسئول فیفا بدون نام بردن از نام کمپانی خاص، از تعلل یکسری شرکت ها در عدم سرویس دهی به موقع ایراد گرفت.
بلاتر در فاصله ۵۲ روز تا پیکارهای برزیل با یادآوری دیر آماده شدن ورزشگاه المپیک رم در جام جهانی ۱۹۹۰ افزود: این اتفاق برای اولین بار نیست که می افتد و ما مجبور می شویم همه چیز را در آخرین روزها آماده کنیم.