به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: امیرقلعه نوییدر نشست خبری پیش از دیدار تیم هایفولادخوزستانو استقلال شرکت نکرد.
به جای قلعه نویی مجید صالح مربی تیم فوتبالاستقلالرودرروی خبرنگاران قرار گرفت و پاسخگوی سوالات آن ها شد.

گفتنی است استقلال فردا و در اهواز و از هفته بیست و نهم در مهمترین بازی هفته به دیدار فولادخوزستان می رود.