به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: علیکفاشیاندر سالروز درختکاری مانند سایر دولتمردان کشورمان این روز را با کاشت نهال در کمپتیم های ملیپاس داشت.