به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: اینکه چراسعید شیرینیبازداشت شده است در نوع خود جالب است و حتی برخی خبر داده بودند که روز پنجشنبه با وثیقه‌ای که رویانیان برای وی می‌گذارد شیرینی آزاد می‌شود اما مثل اینکه این اتفاق رخ نداده است و شایعه شده کهرویانیانکه برای آزاد کردن شیرینی به اوین رفته بوده خودش هم بازداشت شده است.

هفته گذشته بود که خبرهایی مبنی بر بازداشت سعید شیرینی، سرپرست سابقپرسپولیسشنیده شد.

هر چند هیچ رسانه‌ای حاضر نشد این خبر را منتشر کند اما پس از برکناری سعید شیرینی از سرپرستی پرسپولیس آن هم توسط امیالبته گفته نشد که چرا شیرینی که فرد مورد اعتماد رویانیان بود بازداشت شده است اما اعلام شد دستگاه‌های اجرایی وی را به دلیل برخی مسائل بازداشت کرده‌اند. در هر حال سعید شیرینی که در زمان حضورش در پرسپولیس در مقابل انتقادهای زیادی قرار گرفته بود، درنهایت با حکم فوری امیررضا خادم برکنار شد.

علی پروین در همان روزهای اول بازداشت، اعلام کرد که وی به مرخصی رفته است و حتی باشگاه پرسپولیس حاضر نشد که اعلام کند وی برکنار شده، اما درنهایت محمد پنجعلی سرپرست پرسپولیس شد.