ملت ایران: حسینماهینیکه در بازی پرسپولیس برابر راه‌آهن غائب بود، در این رابطه به خبرنگار گل گفت:

قبل از تمرین دیروز یک جلسه کوتاه داشتیم با آقا یحیی که به من گفت برو استراحت کن. ایشان گفتند می دانم در این فصل بدنت خسته شده بازی حذفی هم ۱۲۰ دقیقه بازی کردی رد لیست ۱۸ نفره نمی گذارمت برو استراحت کن

من فکر کنم در این فصل بیشترین بازی را برای پرسپولیس انجام داده ام من همه بازی هارا انجام داده ام جز بازی با نفت تهران که ان هم از اردم تیم ملی امده بودم، برای همین نیاز به استراحت داشتم قبول دارم که چند بازی است بدنم افت کرده بود.

ناراحتی تو ۱۸ نفر نیستی؟ نه چرا ناراحت باشم به من استراحت داده ان تا به فرم قبلی خودم برسم.

گل