ملت ایران: تصویری که می بینید، عکسی است تقریبا قدیمی، متعلق به سالهای سرمربیگری امیرقلعه نویی در تیم ملی. زمانی که او با ثبت نام در اجلاس مربیان ملی جهان با تعدادی از مشهورترین آنها نشست و برخاست کرد و عکس گرفت.
این عکس، قلعه نویی را کنار یوگی لو نشان می دهد که تازه سرمربی آلمان شده بود و هنوز جزو بهترین های دنیا محسوب نمی شد.