ملت ایران: آنچه از این عکس ها برمی آید این است که دربان رستوران که با لباس سنتی، برای ملی پوش ها اسفند روی ذغال ریخت پرطرفدارترین چهره آن شب بوده است!