عمران زاده در یکی از جلسات تمرینی استقلال حرکت شیثرضایی در یکی از دربی ها را به شکلی تمسخرآمیز شبیه سازی کرده است.