این نوزاد شیرین دختر یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس است که روز ۴ شنبه به دنیا آمده است.