به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: شنیده شدهقاسم دهنویحسابی از این مجری دلخور شده و از طریق یکی از دوستان مشترک‌شان برای فردوسی‌پور پیغام فرستاد و جواب مجری معروف سیما را داد.

دهنوی به گوشفردوسی‌پوررساند که اگر او فوتبالیست می‌شد حتی نمی‌توانست ستاره شود چه برسد به حضور در تیمی مانند پرسپولیس!