ملت ایران: عصر امروز خوان ماتا، بازیکن سال ۲۰۱۲ از نگاه کانون رسمی هواداران چلسی در ایران هدیه ای به یادگار از این کانون دریافت کرد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، با توجه به انجام رای گیری انجام شده در وب سایت کانون رسمی هواداران چلسی در ایران و صفحات رسمی دیگر این کانون برای انتخاب بهترین بازیکن سال ۲۰۱۲ که طی آن خوان ماتا توانست به عنوان برترین بازیکن سال انتخاب شود هدیه ای از سوی کانون رسمی هواداران چلسی در ایران دریافت کرد.

این نشان که کار دست هنرمندان ایران زمین می باشد و نشانگر سربازان دوره هخامنشی و ستوی از پارسه و سر ستونهای مخصوصش می باشد نمادی از فرهنگ، هنر و تمدن کشور عزیزمان است که از سوی کانون رسمی هواداران چلسی در ایران به خوان ماتا اهدا شد.

محسن ثمودی، مدیر کانون رسمی هواداران چلسی در ایران نیز در این خصوص گفت: " این تنها یک یادبود برای ماتا نیست و آن را می توان نشانی از فرهنگ و تمدن ما ایرانیان دانست که کانون نیز در راه خدمت به هواداران ایرانی چلسی وظیفه خود را به خوبی توانست انجام دهد.