ملت ایران: هنوز از خنده های مورینیو خبری نیست. او به هر دلیل با چهره ای بی تفاوت و گاه عصبی بازی را تماشا می کند و از گلزنی تیمش ابراز خوشحالی نمی کند. کاری که البته پارسال با تمام وجود انجامش می داد.
مورینیو که امشب دوباره تیمش قواره های بزرگی را نشان داد در همان حالت نیمه خشمناک این روز ها توسط عکاسان شکار شده است… او که ترکیب ایده آل رئال را برای بازی چیده بود شاید لجبازی را با مادریدیستا کنار گذاشته باشد. آنها عاشق تیم دیشب بودند!