به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: سعیدشیرینیاز سرپرستی باشگاهپرسپولیسکنار گذاشته شد.

امیر رضا خادم دستور برکناری شیرینی را صادر کرد و ایوب بهتاج به عنوان سرپرست جدید این تیم معرفی شده است.

پیش بینی می شود با کنار رفتن شیرینی ابهامات در حل مشکلات مالی باشگاه پرسپولیس و بازیکنان این تیم افزایش یابد.

گفته می شود واکنش علیپرویننسبت به این اتفاق منفی خواهد بود.