به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: تیم پدیده که در حال با سرمایه گذاری کلان صورت گرفته و با هدایت اکبر میثاقیان یکی از تیم های مدعی صعمد بهلیگ برتربه حساب می آید، خیال دارد در صورت حضور در لیگ برتر حضوری پررنگ داشته و به همه تیم ها شوکی اساسی وارد کند.

به دنبال خبر پیشنهاد این تیم به امیرقلعه نوییکه با تکذیب ژنرال آبی ها مواجه شده، گفته می شود که مسوولان این تیم به مهدیرحمتینیز پیشنهادی خوب به لحاظ میلیاردی داده اند تا بلکه با تامین نظر گلر خوب این سالهای فوتبال باشگاهی و ملی ایران، خیال خود را از بابت دروازه شان راحت کنند.