به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: این جانباز قطع نخاع هوادار پر و پا قرص علیداییهم به شمار می رود به طوری که همیشه در هنگام تماشای دیدارهایپرسپولیسپوستر بزرگی از علی دایی در دست دارد. این جانباز دیروز با برخورد بسیار گرم علی دایی مواجه شد. سرمربی سرخ ها حتی دست اینجانبازرا هم بوسید و از او تشکر کرد.