به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: هاشمبیک زادهکه در دیدار با ملوان و در نیمه دوممصدومشد و زمین بازی را ترک کرد به دیدار با تیم الشباب هم نخواهد رسید. دکتور نوروزی پزشک باشگاهاستقلالدر این باره گفت: این بازیکن در بازی با ملوان از ناحیه یکی از عضلات نزدیک ناحیه لگن مصدوم شد که در حال حاضر وضعیت آسیب دیدگی او در حال بررسی است اما قطعا با توجه به زمان کمی که تا بازی با الشباب داریم بیک زاده به این بازی نمی رسد.
از اردوی استقلال خبر می رسد خسرو حیدری مصدومیتش به طور کامل رفع شده است و تنها به لحاظ آمادگی بدنی کمی مشکل دارد و حضورش در دیدار با الشباب هنوز قطعی نیست.