به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: جنگ آغاز شده و طرفین با متد خود کار را پیش می برند. علیپرویندر یک سو با اعوان و انصارش حضور دارد و به تازگی محمد مایلی کهن را به بازی اورده تا توپ خانه ارتشش را به دست او بسپارد. در سوی دیگر علی است که می خواهد به هر نحوی برنده این نزاع باشد. از این رو امروز سرمربی قرمزها به دفتر وزیر رفت. پس از مصاحبه های متعدد دایی در خصوص وزیر ورزش و جوانان مسئولین این وزارتخانه سعی کردند تا تعاملات لازم را با علیداییداشته باشند از همین رو پس از جلسه چهارجانبه خادم، هدایت، پروین و دایی، علی دایی امروز به وزارت ورزش و جوانان رفت و با برخی معاونین این وزارت به بحثو گفت وگو پرداخت. این در شرایطی است که این روزها هر کدام از این پرسپولیسی ها جداگانه به وزارت ورزش و جوانان می روند.
البته در این سو پروین هم بیکار ننشسته است. او می خواهد با اهرم پیشکسوتان کمیته ای را تشکیل دهد تا به هر صورت وزیر را مجاب کند برای مدت مشخصیپرسپولیسرا به انها می دهند. البته برای اینکه او در این کار موفق باشد سعی دارد درگیری کلامی با دایی را تکذیب کند. اما اطرافیان سرمربی پرسپولیس می گویند برای اینکه جو تیم به هم نریزد فعلا در این مورد سکوت کرده است. او حرف های زیادی در مورد مایلی کهن و پروین دارد اما فعلا ترجیح می دهد با نشست با وزیر و معاونینش کارها را پیش ببرد.
با این وجود دیر یا زود منتظر طغیان دایی باشید؛ او عادت ندارد چنین جنگ هایی را بدون مصاحبه انچنانی به پایان برساند.