به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: همانطور که قبل از بازی خبرش از سوی نزدیکانمایلی کهندر اختیار رسانه ها قرار گرفته بود، سرمربی سابق تیم ملی با لباس رفتگرها در ورزشگاه تختی انزلی حاضر شد تا اینچنین مقابل صحبت هایداییعلیه این قشر واکنش نشان دهد.